Stanovy ČAPS

STANOVY – Česká asociace překážkových sportů, z.s.

I. Název, sídlo a působnost spolku

 • Název spolku je Česká asociace překážkových sportů, z.s. (dále jen „spolek“).
 • Spolek je dobrovolným, samosprávným a nezávislým svazkem osob, který byl vytvořen k naplňování jejich společného zájmu, jež je vyjádřen v účelu spolku dle těchto stanov. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Sídlem spolku je Barrandova 29, Plzeň.
 • Spolek působí na území celé České republiky a zakládá se na dobu neurčitou.

II. Účel a činnost spolku

 • Účelem spolku je podpora a koordinace aktivit v oblasti překážkových sportů, tzv. OCR (obstacle course racing) na území České republiky.
 • Spolek dosahuje naplňování svého účelu zejména:
  • prezentací a popularizací OCR sportu v ČR i zahraničí;
  • sdružováním aktivních členů v oblasti OCR sportu;
  • šířením principů “fair play”;
  • podporou českých OCR sportovců všech výkonnostních úrovní;
  • komunikací a spoluprací se sportovními asociacemi v ČR i v zahraničí;
  • organizací sportovních akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé se zaměřením na OCR

III. Členství ve spolku. Práva a povinnosti členů

 • Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která projeví vůli stát se členem spolku (podáním přihlášky), naplňovat účel spolku a jednat v souladu s jeho stanovami.
 • Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o přijetí člena spolku a zaplacením členského příspěvku.
 • Člen má tato práva:
  • být informován o činnosti a hospodaření spolku;
  • účastnit se veškeré činnosti spolku a využívat výhody poskytované spolkem;
  • svobodně se vyjadřovat k činnosti spolku;
  • vznášet návrhy a připomínky k činnosti spolku;
  • účastnit se zasedání členské schůze;
  • podílet se prostřednictvím hlasování na rozhodování o všech projednávaných záležitostech spolku;
  • být volen a volit do orgánu spolku;
  • požádat o svolání mimořádného zasedání členské schůze spolku.
 • Člen má tyto povinnosti:
  • řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolu;
  • řídit se usnesením členské schůze;
  • vystupovat v souladu s cíli a zájmy spolku a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
  • platit členské příspěvky;
  • sdělit spolku údaje do seznamu členů a bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoliv změnu těchto údajů.

IV. Členský příspěvek

 • Členové jsou povinni platit členský příspěvek, a to jedenkrát ročně. Členský příspěvek platí členové na bankovní účet spolku.
 • Výši a splatnost členského příspěvku určuje členská schůze spolku.

V. Seznam členů

 • Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku není zveřejněn.
 • Vedení seznamu členů zajišťuje statutární orgán spolku, a to v elektronické podobě.
 • V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu, e-mailová adresa.
 • Člen oznámí spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.
 • Člen má práva do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.

VI. Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou
  • členská schůze;
  • statutární orgán spolku – předseda a dva místopředsedové .

VII. Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se mají všichni členové spolku.
 • Zasedání členské schůze svolává podle potřeby statutární orgán spolku, nejméně však jednou za 12 měsíců. Zasedání členské schůze se svolává s nejméně 30denním předstihem. Oznámení o konání členské schůze musí být zasláno všem členům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů spolku a zároveň zveřejněno na webových stránkách spolku a také na Facebook stránce spolku.
 • Předseda spolku svolá členskou schůzi vždy také, jestliže jej o to požádá alespoň 30 % členů spolku. Předseda je povinen svolat členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti. Nesplní-li předseda spolku tuto povinnost, je oprávněn svolat zasedání členské schůze na náklady spolku kterýkoliv z členů spolku, kteří o svolání členské schůze žádali.

VIII. Statutární orgán

 • Statutárním orgánem spolku je kolektivní orgán tvořený předsedou a dvěma místopředsedy.
  • Členy statutárního orgánu volí a odvolává členská schůze. Funkční období členů statutárního orgánu jsou 3 roky, není-li rozhodnutím členské schůze stanoveno jinak;
  • Členové statutárního orgánu jednají za spolek vůči třetím osobám samostatně
 • Členy statutárního orgánu zejména:
  • zastupují spolek navenek vůči třetím osobám;
  • řídí a koordinují činnost spolku mezi zasedáními členské schůze;
  • svolávají zasedání členské schůze;
  • předkládají členské schůzi plán činnosti spolku na období do dalšího zasedání členské schůze;
  • vydávají vnitřní předpisy k zajištění chodu spolku,odpovídají za hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku a vedení účetní a další administrativní agendy;
  • odpovídají za vedení seznamu členů spolku;
  • předkládají členské schůzi ke schválení výsledek hospodaření;
  • podávají členské schůzi zprávu o činnosti spolku.
 • K plnění svých úkolů může statutární orgán zřizovat pomocné a poradní orgány. Za činnost těchto orgánů odpovídají členské schůzi. Členská schůze může rozhodnout o zrušení takového orgánu, dojde-li k závěru, že je nefunkční nebo neúčelný.
 • Vnitřní předpisy vydané statutárním orgánem schvaluje členská schůze na svém nejbližším zasedání. Vnitřní předpisy, které nebyly na nejbližším zasedání členské schůze schváleny, pozbývají platnosti.
 • Odstoupí-li člen statutárního orgánu z funkce nebo je-li z funkce odvolán, je povinen vykonávat povinnosti spojené s výkonem funkce do doby, kdy bude zvolen nový člen statutárního orgánu.

IX. Závěrečná ustanovení