Registrace členů a klubů

Registrace nových členů

Přejděte do klubové platformy EOS – https://clen.prekazkovysport.cz/login – a založte si svůj účet. 

Registrace klubů a OCR organizátorů

Členem České asociace překážkových sportů z.s. (dále jen „ČAPS“) se může stát sportovní oddíl, sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí.

Sportovní oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, resp. sportovního klubu, bez vlastních stanov, účetnictví a zápisu v rejstříku. Registruje se do ČAPS prostřednictvím sportovního klubu, pod který spadá.

Sportovní klub je samostatná právnická osoba, v současné době to může být pouze spolek založený podle občanského zákoníku a registrovaný u příslušného rejstříkového soudu, kterým je místně příslušný krajský soud, do spolkového rejstříku.

O přijetí nového sportovního klubu či pořadatele sportovních akcí (dále jen „uchazeč“) za člena ČAPS rozhoduje předsednictvo ČAPS na základě písemné přihlášky, ve které musí být uvedeny:

a) název, sídlo, identifikační číslo, právní forma uchazeče a údaje o jeho zápisu do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů,

b) osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat za uchazeče, včetně způsobu jednání,

c) osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b), a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém případě musí být připojena plná moc,

d) celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky,

e) podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

 

Povinnými přílohami výše uvedené přihlášky jsou:

a) stanovy uchazeče,

b) doklad o zřízení běžného účtu uchazeče u peněžního ústavu,

c) prohlášení uchazeče, v němž se zavazuje k dodržování stanov ČAPS,

d) zápis z poslední valné hromady nebo členské schůze ne starší 1 roku.

Bezprostředně po přijetí za člena ČAPS je třeba, aby uchazeč:

a) dodal na sekretariát ČAPS seznam svých členů pro evidenci členské základny v ČAPS v požadovaném formátu

b) začal uvádět ČAPS jako partnera ve svých komunikačních kanálech a propagačních materiálech