Registrace klubů a OCR organizátorů

O nás

Registrace klubů a OCR organizátorů

Členem České asociace překážkových sportů z.s. (dále jen „ČAPS“) se může stát sportovní oddíl, sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí.

Sportovní oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, resp. sportovního klubu, bez vlastních stanov, účetnictví a zápisu v rejstříku. Registruje se do ČAPS prostřednictvím sportovního klubu, pod který spadá.


Sportovní klub je samostatná právnická osoba, v současné době to může být pouze spolek založený podle občanského zákoníku a registrovaný u příslušného rejstříkového soudu, kterým je místně příslušný krajský soud, do spolkového rejstříku.


O přijetí nového sportovního klubu či pořadatele sportovních akcí (dále jen „uchazeč“) za člena ČAPS rozhoduje předsednictvo ČAPS na základě písemné přihlášky, ve které musí být uvedeny:

a)        název, sídlo, identifikační číslo, právní forma uchazeče a údaje o jeho zápisu do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů,

b)        osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat za uchazeče, včetně způsobu jednání,

c)        osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b), a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém případě musí být připojena plná moc,

d)        celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky,

e)        podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

Viz Přihláška uchazeče o členství v ČAPS níže.


Povinnými přílohami výše uvedené přihlášky jsou:

a)        stanovy uchazeče,

b)        doklad o zřízení běžného účtu uchazeče u peněžního ústavu,

c)        prohlášení uchazeče, v němž se zavazuje k dodržování stanov ČAPS

d)     zápis z poslední valné hromady nebo členské schůze ne starší 1 roku

Bezprostředně po přijetí za člena ČAPS je třeba, aby uchazeč:

a)   Uhradil dle obdržených platebních pokynů roční členský příspěvek stanovený pro rok 2020 následovně: ·        

každý sportovní klub uhradí 1000 Kč bez ohledu na velikost své členské základny·        

pořadatel sportovních akcí uhradí 2000 Kč bez ohledu na velikost své členské základny 

b)   dodal na sekretariát ČAPS seznam svých členů pro evidenci členské základny v ČAPS


c)    začal uvádět ČAPS jako partnera ve svých komunikačních kanálech a propagačních materiálech
cs_CZCzech
cs_CZCzech